24/7
Direct hulp nodig?
06 - 11 88 44 44
 • Pechhulp.nu
  Pechhulp in 5 stappen
  Pech onderweg is een vervelende ervaring. U voelt zich al een stuk prettiger als u toch verzekerd bent van goede hulp! Pechhulp.nu vervoerd u en uw voertuig naar de door u gekozen garage, zodat u snel weer de weg op kunt.
  Bent u benieuwd naar het verloop van dit proces?
  Deze vijf stappen geven u gedetailleerd uitleg

  Nu aanmelden
 • Stap 1
  Aanmelden
  U meldt zich aan voor Pechhulp.nu via het aanmeldformulier.
  Hierin geeft u onder meer aan waar uw voertuig bij pech naartoe moet worden gebracht.
  Vervolgens ontvangt u onze bevestigingsmail.
  30 Dagen na aanmelding gaat uw jaarabonnement in.

  Nu aanmelden
 • Stap 2
  Doorgeven van pech
  Staat u met pech aan de weg?
  Dan kunt u voortaan 24 uur per dag,
  7 dagen per week
  bellen met 06 - 11 88 44 44
  om een melding te doen.

  Nu aanmelden
 • Stap 3
  Gegevens melden
  Op het moment dat u belt, noteren we uw kenteken en exacte locatie.
  Ook kunt u dan aangeven of u vervangend vervoer wenst.
  Pechhulp.nu biedt dit tegen een voordelig tarief aan.

  Vraag ernaar bij uw pechmelding! -

  Nu aanmelden
 • Stap 4
  Pechhulp.nu naar u onderweg
  Binnen een half uur zijn we naar u op weg.
  Bevint u zich in het buitenland?
  Dan duurt het ongeveer 2 uur voordat we onderweg zijn, vanwege de langere voorbereidingstijd.
  Tijdens de rit naar u toe, houden we u op de hoogte van de verwachte aankomsttijd.

  Nu aanmelden
 • Stap 5
  Veilig naar uw eigen garage of een ander adres
  Bij aankomst zetten we uw auto, motor of ander voertuig op onze transportwagen.
  Eventueel vervangend vervoer dragen we meteen aan u over, zodat u uw reiskunt vervolgen.
  Uw voertuig brengen we vervolgens naar het adres dat u in uw aanmeldformulier heeft opgegeven.

  Wilt u geen vervangend vervoer?
  Dan geven we u en eventuele mede-passagiers een lift naar ditzelfde adres.

  Nu aanmelden

Pechhulp in 5 stappen

Pech onderweg is een vervelende ervaring. U voelt zich al een stuk prettiger als u toch verzekerd bent van goede hulp! Pechhulp.nu vervoerd u en uw voertuig naar de door u gekozen garage, zodat u snel weer de weg op kunt. Bent u benieuwd naar het verloop van dit proces? Deze vijf stappen geven u gedetailleerd uitleg

 • Stap 1

  Aanmelden

 • Stap 2

  Doorgeven van pech

 • Stap 3

  Gegevens melden

 • Stap 4

  Pechhulp.nu naar u onderweg

 • Stap 5

  Veilig naar uw eigen garage of een ander adres

Nu aanmelden

Pechhulp.nu voorwaarden

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • U: de abonnementhouder;
 • Tegenpartij: de abonnementhouder;
 • Transportbedrijf: Pechhulp.nu;
 • Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen u en het transportbedrijf tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.
 • Pechhulp: het transporteren van het voertuig met pech van de plaats waar de pech zich voordoet naar de plaats van de garage of woonhuis, zoals opgegeven bij het aangaan van het abonnement.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen u en het transportbedrijf, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn  bevestigd. Indien het transportbedrijf bij enige opdracht een afwijking op deze voorwaarden met u is overeengekomen, kan u zich daar bij latere opdrachten nimmer op beroepen. De door de tegenpartij gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


 
Artikel 3 - Het abonnement
Het abonnement is één jaar geldig en is gebonden aan het door u opgegeven kenteken (dus niet persoonsgebonden). Het abonnement is slechts geldig wanneer het een Nederlands kenteken betreft en de abonnementhouder een inwoner van Nederland is. U betaald het abonnement jaarlijks vooruit doormiddel van een Ideal-betaling. Uw abonnement gaat 30 dagen na aanmelding in. Na één jaar eindigt uw abonnement van rechtswege. Er is dus geen sprake van stilzwijgende verlengingen.


 
Artikel 4 - Pechhulp
Onder pech wordt verstaan: een mechanisch defect waardoor u niet meer verder kunt rijden of waardoor verder rijden niet veilig is. Dit mankement is plotseling ontstaan binnen het dekkingsgebied van uw abonnement en u kon niet voorzien dat dit zou gebeuren. Als u niet meer kan rijden door een ongeval, diefstal, een van buiten komend onheil of brand, valt dit niet onder het door het transportbedrijf gehanteerde begrip van pech.
 


Artikel 5 - Voertuigen
U heeft recht op pechhulp voor voertuigen die niet zwaarder zijn van 3.500 kg. Daarbij valt te denken aan: personenauto’s, bestelauto’s, campers, motoren, motoren met zijspan en 45km auto’s.


 
Artikel 6 - Uw verplichtingen
Om in aanmerking te komen voor pechhulp dient u te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 

 • Uw voertuig dient APK goedgekeurd te zijn en dient te voldoen aan de wettelijke eisen.
 • U dient het transportbedrijf te voorzien van snelle en juiste informatie op het moment dat het transportbedrijf daarom vraagt.
 • Indien zich wijzigingen voordoen in de gegevens die u bij het aangaan van het abonnement heeft opgegeven dient u deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan het transportbedrijf. Indien de wijziging van de gegevens niet tijdig is doorgegeven, kan het transportbedrijf extra kosten in rekening brengen voor de door haar uitgevoerde opdracht.
 • Wijziging van het kenteken is slecht één keer per jaar toegestaan, mits de rest van de gegevens gelijk blijven (naam abonnementhouder, adres etc.).

 
Artikel 7 - Uitsluitingsgronden


1. Het transportbedrijf is niet gehouden tot het uitvoeren van opdrachten wanneer:

 • u de pech had kunnen voorzien voordat u vertrok;
 • de pech zich voordoet binnen uw woonplaats;
 • u hulp inroept terwijl u de wet overtreedt;
 • u deelneemt aan wedstrijden of georganiseerde (prestatie)tochten;
 • u op een circuit rijdt;
 • de pech is ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten;
 • u de pech met opzet heeft veroorzaakt of hebt laten veroorzaken;
 • de pech is ontstaan doordat u zich niet aan de wet of regels hield;
 • de pech bestaat uit het (door diefstal) verloren zijn van de sleutel, het vastzitten (sneeuw, modder etc.) van de auto, een lekke band, een lege accu of tank of verkeerd getankte brandstof.
 • u het transportbedrijf opzettelijk onvolledige of onjuiste informatie geeft;
 • u volgens het transportbedrijf oneigenlijk gebruik wilt maken van de service.

 

2. Het opzettelijk verstrekken van onvolledige/onjuiste informatie en/of het oneigenlijk gebruik maken van de service geeft het transportbedrijf het recht om uw abonnement tussentijds te beëindigen.
 


3. Wanneer blijkt dat u gebruik maakt van de pechhulp zonder dat u daar recht op heeft, bent u gehouden tot het vergoeden van de kosten die het transportbedrijf voor u heeft gemaakt.


 
4. Indien de hulpverlening geheel of gedeeltelijk is/wordt georganiseerd door een ander dan het transportbedrijf zullen de kosten hiervoor niet worden vergoed door het transportbedrijf. Vergoeding van de kosten is slechts mogelijk wanneer het transportbedrijf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor hulpverlening door een andere hulpverlener.


 
Artikel 8 - Hulp van derden
Het transportbedrijf behoudt zich het recht voor om hulp in te schakelen van derden, bijvoorbeeld een garage of sleepbedrijf.


 
Artikel 9 - Dekkingsgebied
Het dekkingsgebied van uw abonnement bestaat uit de volgende landen:

 • België - Nederland - Verenigd Koninkrijk
 • Denemarken - Oostenrijk - Zwitserland
 • Duitsland - Polen
 • Frankrijk - Portugal
 • Italië - San Marino
 • Kroatië - Slovenië
 • Liechtenstein - Spanje
 • Luxemburg - Tsjechië
 • Monaco - Vaticaanstad

 

U heeft geen dekking in bovenstaande landen als er voor of na de vertrekdatum een negatief reisadvies is afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.


 
Artikel 10 - Vervoer personen/inzittenden
Het transportbedrijf zal ten alle tijden proberen de inzittenden van het voertuig met pech mee te nemen. Dit is het transportbedrijf echter niet verplicht. Of het mogelijk is om inzittenden te vervoeren is afhankelijk van het aantal zitplaatsen dat het transportmiddel biedt. De keus voor het transportmiddel ligt uitsluitend bij het transportbedrijf.


 
Artikel 11 - Opzegging
Twee maanden voor het einde van het abonnement ontvangt u een email op het door opgegeven emailadres waarin u de optie wordt geboden om uw abonnement te verlengen. Deze mail krijgt u nogmaals op de dag dat uw abonnement verloopt. Indien u uw abonnement niet verlengt zal deze van rechtswege eindigen. Het is niet mogelijk om uw abonnement tussentijds op te zeggen.


 
Artikel 12 - Toepasselijk recht en forum keuze

 • Op alle overeenkomsten tussen u en het transportbedrijf waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen u en het transportbedrijf waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin het transportbedrijf is gevestigd.

 
Vastgesteld op 1 december 2011
 

Wel ophaaltransport

België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland

Geen ophaaltransport

Albanië, Andorra, Bosnië-Herzegovina, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Kosovo, Letland, Litouwen, Macedonië, Malta, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, Roemenië, Servië, Slowakije, Wit-Rusland, Zweden

Webdiensten - Plus Automatisering